بُنا نیوز: تصاویری از برداشت گل نموفیلا که از خانواده گل گاو زبان هاست در ژاپن.