بُنا نیوز: شهردار خارگ گفت: توجه به خواسته ها و مطالبات بحق شهروندان ، سنگ بنای رویکرد و عملکرد شهرداری و شورای شهر خارگ در دوره جدید خواهد بود.

شعیب بحرینی؛ شهردار خارگ با تبیین بخشی از رویکردها و برنامه های شهرداری در توجه به مطالبات شهروندان و به طور خاص کسبه و بازاریان اذعان داشت : توجه به دغدغه و مطالبات شهروندان می تواند سنگ بنا و اساس فرآیند نیازسنجی و برنامه ریزی مجموعه شهرداری در اجرای پروژه ها باشد. از این رو در این دوره تلاش خواهیم داشت تا با رصد مسائل و مشکلات ، همسو با مطالبات ایشان در جهت رفع آنها بکوشیم ، زیرا باور داریم اثربخشی پروژه ها و برنامه ها در توسعه شهری ممکن نخواهد بود مگر اینکه مبتنی بر نیاز شهروندان باشد.

یوسف وطن دوست؛ رئیس شورای شهر و شعیب بحرینی؛ شهردار خارگ در نخستین روزهای حضور شهردار در جزیره خارگ به اتفاق کارشناسان عمران و روابط عمومی شهرداری با حضور در میان مردم و کسبه ، ضمن دید و بازدید از بازار و معابر پیرامونی ، با کسبه گفتگو کرده و شنونده بخشی از دغدغه ها و مطالبات ایشان شدند.

یوسف وطن دوست رئیس شورای شهر خارگ با تاکید بر اهمیت توجه به مطالبات به حق شهروندان و به طور خاص کسبه بازار اذعان کرد : دیدگاه شورای شهر خارگ که به واقع از دل جامعه برخواسته است ، پیشبرد اهدافی است که همواره منفعت عمومی را در بر می گیرند. از این رو در دوره ششم شورای شهر تلاش ما بر این خواهد بود تا با تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خود به طور ویژه ای در جهت احصا مشکلات مورد مطالبه شهروندان و رفع آنها بکوشیم.